اخبار و رویدادها - آرشیو

دومین جلسه شورای سیاستگذاری سما استان خوزستان با حضور ریاست سازمان سما و استاندار خوزستان در دفتر استانداری خوزستان برگزار شد

دومین جلسه شورای سیاستگذاری سما استان خوزستان با حضور ریاست سازمان سما و استاندار خوزستان در دفتر استانداری خوزستان برگزار شد

ادامه مطلب