اخبار

نشست معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی با هیات رئیسه، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر گالری

نشست معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی با هیات رئیسه، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر برگزار شد.

ادامه مطلب

نشست معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی با هیات رئیسه، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان گالری

نشست معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی با هیات رئیسه، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان برگزار شد.

ادامه مطلب