اخبار

مهارت‌آموزی و فراگیری علم در کنار اهمیت به مسائل فرهنگی و خانوادگی برنامه مدارس سماست
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان:

مهارت‌آموزی و فراگیری علم در کنار اهمیت به مسائل فرهنگی و خانوادگی برنامه مدارس سماست جدید گالری

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، اهمیت به مسائل فرهنگی و خانوادگی را در کنار مهارت‌آموزی و فراگیری علم از برنامه‌های این مدارس عنوان کرد.

ادامه مطلب