اولویـت های پژوهشـی

عنوان اولویت های پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر- طرح های ملی سال 1396

عنوان طرح :

1- نظام جامع پرسشگری از زندانیان ورودی  به زندان ها و شناخت علل و عوامل مرتبط با گرایش به جرائم مواد مخدر- پژوهش کیفی در استان تهران

2- بررسی شیوه های مختلف مبارزه با مواد مخدر در کشورهای جهان و تدوین الگوی متناسب با جامعه و فرهنگ ایران (با استفاده از روش دلفی)

3- ارزیابی مواد قانونی مندرج در برنامه ششم توسعه در عرصه مبارزه (سال اول 96)

4- آسیب شناسی امر مبارزه طی 37 سال اخیر (مطالعه کیفی)

5- ارزیابی عملکرد دستگاه های امر مبارزه (مقابله با عرضه- کاهش تقاضا) در ابعاد مختلف با تاکید بر آسیب شناسی ساختار دستگاه ها- مطالعه کیفی

6- علل و عوامل موثر در دسترسی آسان به مواد در جامعه

7- میزان اثربخشی قانون مبارزه با مواد مخدر

8- بررسی اثربخشی مجازات اعدام از دیدگاه سایر کشورها و کشور ایران

9- بررسی عوامل ماندگاری در ترک اعتیاد

10- تاثیر رژیم غذایی در ترک اعتیاد

11- تاثیر ژنتیک و وراثت در اعتیاد

12- بررسی هزینه فایده سیاست های امر مبارزه و هزینه های صورت پذیرفته (در چهار رکن) و تاثیر آن در کشور

13- ارزیابی میزان اثربخشی روش های درمان معتادان

14- تبیین کانون های اصلی درمان و پیشگیری از اعتیاد با در نظر گرفتن مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...