آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 

کارگاه ها و آزمایشگاه های مجهز:

 

3 آتلیه معماری

 

1 کارگاه مکانیک

 

6 کارگاه برق

 

1 کارگاه جوشکاری

 

2 سایت کامپیوتر