تخفیفات دانشجویی

تخفیف شهریه

کمیته تخفیفات شهریه مرکز آموزشی و فرهنگی سما اهواز ، به منظور بررسی مدارک و مستندات دانشجویان مشمول شرایط آیین نامه اعطای تخفیف شهریه و با رعایت صلاح و صرفه آموزشکده، هر نیمسال تحصیلی تشکیل و به امور مربوطه رسیدگی خواهد کرد. برای این منظور در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پس از هماهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی با امور شهریه، یک بازه زمانی برای مراجعه دانشجویان به حوزه فرهنگی و ارائه مستندات جهت طرح و بررسی در کمیته تخفیفات با حضور اعضای کمیته اعلام می گردد.

  •  ردیف های 1 الی 12؛  موارد تخفیف شهریه دانشجویی می باشند ، که دانشجویان پس از اعلام معاونت فرهنگی و دانشجویی با حضور در امور فرهنگی آموزشکده ، مدارک و مستندات مورد نیاز را جهت ارائه و بررسی در کمیته تخفیفات تحویل کارشناسان مربوطه می دهند:

1-  تخفیف شهریه خانواده کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2- تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز علمی و ورزشی

3- تخفیف شهریه دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم

4- تخفیف شهریه نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری

5- تخفیف شهریه دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان

6- تخفیف شهریه دانشجویان دارای عناوین علمی

7- تخفیف شهریه خانواده هایی که بیش از یک دانشجو شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی دارند

8- تخفیف شهریه بیماران خاص

9- تخفیف شهریه دانشجویان دارای طرح های کارآفرینی و اشتغال زایی

10- تخفیف شهریه دانشجویان کم در آمد (بی بضاعت)

11- تخفیف شهریه برای دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی کشور

 

*** در صورت مشروط بودن دانشجو تخفیف شهریه شامل حال دانشجو نمی باشد.

 

  •   در صورتی که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی طی مدت تحصیل خود ازدواج نمایند، از تخفیف ازدواج دانشجویی برخوردار خواهند شد . برای اعمال این نوع تخفیف، دانشجویان حائز شرایط ردیف های 1 الی 3، با در دست داشتن اصل و کپی سند ازدواج (که در دفترخانه تایید شده است)، اصل و کپی شناسنامه های دانشجو و همسر ، آخرین کارنامه تحصیلی، پرینت انتخاب واحد (انتخاب واحد نیمسالی که در آن دانشجو به تحصیل اشتغال دارد)، به امور فرهنگی آموزشکده مراجعه خواهند کرد.

1- دانشجویان مقطع کاردانی (اعم از پیوسته یا ناپیوسته) به طور کامل از پرداخت شهریه نیمسالی که در آن ازدواج کرده اند معاف می شوند (ملاک تعیین تاریخ ازدواج ، ارائه سند ازدواج دائم و شناسنامه زوجین است.)

2- اگر هر دو زوج دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی باشند تشویق فوق شامل هر دو نفر می شود.

3- برای دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال آخر ، اعمال تخفیف برای همان نیمسال تحصیلی منظور می شود.