تقویم اجرایی

تقویم اجرایی حوزه امور دانشجویی آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد اهواز

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ردیف

موضوع

از تاریخ

تا تاریخ

1

ثبت درخواست‌ دانشجویان متقاضی انتقال و مهمان برای نیمسال دوم

97/09/15

97/10/15

2

بررسی معافیت‌ تحصیلی دانشجویان

 به صورت مستمر در طول نیمسال

3

تشکیل پرونده ، صدور گواهینامه موقت و دانشنامه جهت دانشجویان فارغ التحصیل

به صورت مستمر در طول نیمسال

4

اخذ مجوز افزایش سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول از معاونت وظیفه عمومی استان خوزستان پس از انجام مراحل اخذ مجوز ادامه تحصیل دانشجویان توسط حوزه آموزش

97/05/01

97/08/30

5

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام بلند مدت وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری

97/06/01

97/08/01

6

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام ضروری

97/07/01

97/09/30

7

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام کمک هزینه تحصیلی

97/07/01

97/09/30

8

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام اجاره مسکن

97/07/01

97/09/30

9

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام تأمین شهریه

97/07/01

97/09/30

10

برگزاری جلسات کمیته انضباطی دانشجویی

به صورت مستمر در طول نیمسال

11

صدور کارت دانشجویی

به صورت مستمر در طول نیمسال

12 برگزاری مسابقات ورزشی مطابق بخشنامه به صورت مستمر در طول نیمسال
13 برگزاری همایش ها و ورزش های همگانی مطابق بخشنامه به صورت مستمر در طول نیمسال
14 پیگیری امور مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر به صورت مستمر در طول نیمسال
15 تخفیفات شهریه دانشجویی 97/08/01 97/08/15
 

 

                                                                                                                                     امور دانشجویی