تقویم اجرایی

تقویم اجرایی حوزه امور دانشجویی آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد اهواز

 

نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

ردیف

موضوع

از تاریخ

تا تاریخ

1

ثبت درخواست‌ دانشجویان متقاضی انتقال و مهمان جهت نیمسال دوم مطابق بخشنامه

مراجعه به اموردانشجویی

2

بررسی معافیت‌ تحصیلی دانشجویان

به صورت مستمر در طول نیمسال

3

تشکیل پرونده ، صدور گواهینامه موقت و دانشنامه جهت دانشجویان فارغ التحصیل

به صورت مستمر در طول نیمسال

4

اخذ مجوز افزایش سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول از معاونت وظیفه عمومی استان خوزستان پس از انجام مراحل اخذ مجوز ادامه تحصیل دانشجویان توسط حوزه آموزش

1399/06/01

1399/06/31

5

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام بلند مدت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مطابق بخشنامه

به صورت مستمر در طول نیمسال

6

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام ضروری

به صورت مستمر در طول نیمسال

7

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام کمک هزینه تحصیلی

به صورت مستمر در طول نیمسال

8

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام اجاره مسکن

به صورت مستمر در طول نیمسال

9

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام تأمین شهریه

به صورت مستمر در طول نیمسال

10

برگزاری جلسات کمیته انضباطی دانشجویی

به صورت مستمر در طول نیمسال

11

صدور کارت دانشجویی

به صورت مستمر در طول نیمسال

12

برگزاری مسابقات ورزشی مطابق بخشنامه

به صورت مستمر در طول نیمسال

13

برگزاری همایش ها و ورزش های همگانی مطابق بخشنامه

به صورت مستمر در طول نیمسال

14

خدمات مشاوره به دانشجویان

به صورت مستمر در طول نیمسال

15

تخفیفات شهریه دانشجویی

1399/09/01

1399/09/15