تقویم اجرایی

تقویم اجرایی حوزه امور دانشجویی آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد اهواز

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

ردیف

موضوع

از تاریخ

تا تاریخ

1

ثبت درخواست‌ دانشجویان متقاضی انتقال و مهمان

97/03/15

97/03/31

2

بررسی معافیت‌ تحصیلی دانشجویان

 به صورت مستمر در طول نیمسال

3

تشکیل پرونده ، صدور گواهینامه موقت و دانشنامه جهت دانشجویان فارغ التحصیل

به صورت مستمر در طول نیمسال

4

اخذ مجوز افزایش سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول از معاونت وظیفه عمومی استان خوزستان پس از انجام مراحل اخذ مجوز ادامه تحصیل دانشجویان توسط حوزه آموزش

96/11/01

96/11/30

5

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام بلند مدت وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری

96/11/01

96/12/20

6

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام ضروری

96/11/01

97/01/30

7

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام کمک هزینه تحصیلی

96/11/01

97/01/30

8

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام اجاره مسکن

96/11/01

97/01/30

9

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام تأمین شهریه

96/11/01

97/01/30

10

برگزاری جلسات کمیته انضباطی دانشجویی

به صورت مستمر در طول نیمسال

11

صدور کارت دانشجویی

به صورت مستمر در طول نیمسال

12 تخفیفات شهریه دانشجویی 96/12/01 96/12/15
 

 

                                                                                                                                     امور دانشجویی