طرح قدس

فراگیری قرآن کریم و شناخت مفاهیم آن یکی از وظایف اصلی نظام تعلیم و تربیت است. تحقق این هدف در نظام آموزشی مستلزم برنامه ریزی منسجم، مشارکت فعال عوامل مؤثر و استفاده از ظرفیت های موجود می باشد. به همین منظور سازمان سما برنامه ای تحت عنوان مسابقات طرح قدس در سطوح دانش آموزان، دانشجویان و کارکنان (به تفکیک جنسیت) اجرایی نموده است، که در این راستا هر ساله گام های مؤثری برداشته می شود. طرح قدس یک طرح آموزش محور در دو بخش شفاهی و کتبی است که در یک بازه زمانی فراگیران را مورد آموزش و آزمون قرار می دهد. طرح قدس در سه مرحله 1. درون واحدی (پس از اعلام فراخوان در آموزشکده ، تشکیل کلاس های آموزشی  و برگزاری آزمون نفرات برتر جهت حضور در مرحله استانی معرفی می شوند)، 2. استانی و 3. کشوری برگزار می شود.

بخشی از اهداف طرح قدس :

  • کمک به آموزش و یادگیری در حد تسلط به روانخوانی و قرائت قرآن کریم
  • آشنا نمودن فراگیران با مفاهیم قرآنی
  • توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در بین فراگیران
  • شکوفا کردن استعدادهای بالقوه فراگیران در مسیر معارف قرآنی