چک لیست رشته های تحصیلی

چک لیست رشته های تحصیلی
ردیف رشته تحصیلی دانلود فایل
1  الکتروتکنیک - برق صنعتی

ورودی 98 و قبل

ورودی 99

2  الکترونیک - الکترونیک عمومی دانلود
3  تربیت بدنی دانلود
4  ساختمان - کارهای عمومی ساختمان دانلود
5  صنایع شیمیایی - صنایع شیمیایی دانلود
6  علمی کاربردی حسابداری دانلود
7  کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر

ورودی 98 و قبل

ورودی 99

8  مربی بهداشت مدارس دانلود
9  مکانیک خودرو - مکانیک خودرو

ورودی 98 و قبل

ورودی 99

10  نقشه کشی معماری - معماری دانلود