مدیران گروه های آموزشی

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

شماره تماس

فرزانه بروسان

گروه برق

09378343899

مرضیه پورساعدی

گروه حسابداری

09373156008

الهام خراط زاده

گروه علوم پایه

09034647817

محمد نیکو

گروه مکانیک

گروه بهداشت مدارس

09013434672

ناصر قانعی فر

گروه معماری

گروه ساختمان

09331855635

سمیرا لویمی

گروه کامپیوتر

09037543391