فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشی با رویکرد اختراع و تولیدات نوآورانه