معرفی کارمندان حوزه مالی

نام نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
مهدی طاهری سرتنگ مدیر امورمالی کارشناسی ارشد حسابداری
صادق رفیع پور مسئول امور شهریه و صندوق رفاه کارشناسی ارشد حسابداری