انواع وام ها

ضوابط و مقررات صندوق رفاه و بیمه دانشجویی :

 

تسهیلات مالی دانشجویی :

قرض الحسنه ها از نظر مدت زمانی به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردند.

قرض الحسنه کوتاه مدت حداکثر 6 ماه، قرض الحسنه میان مدت حداکثر 12 ماه، قرض الحسنه بلند مدت حداکثر 60 ماه.

قرض الحسنه های کوتاه مدت و میان مدت در زمان تحصیل دانشجو تسویه می گردند.

 

الف – وامهای کوتاه مدت :

وامها به صورت کوتاه مدت و 3 تا 6 ماهه بدون بهره بوده و تا پایان هر ترم تحصیلی تسویه حساب شود.

 

ب – وامهای میان مدت :

اینگونه تسهیلات به دانشجویانی تعلق میگیرد که برای باز پرداخت نیاز به مهلت بیشتری دارند و از محل اعتبارات شُعب صندوق رفاه و بیمه دانشجویان واحدها طبق ضوابط و مقررات مربوط در اختیار دانشجو گذاشته می شود و در زمان تحصیل دانشجو تسویه می گردد.

 

ج – وامهای بلند مدت :

-1 منابع داخلی

-2 منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- این نوع تسهیلات در اختیار دانشجویانی قرار می گیرد که در حین تحصیل قادر به تأمین و پرداخت

شهریه و اقساط قرض الحسنه خود نمی باشند.

 

انوع قرض الحسنه :

- کمک هزینه اجاره :

بابت تأمین بخشی از هزینه تحصیلی برای مدت یک بار در طول تحصیل قابل پرداخت می باشد.

 

- کمک هزینه تحصیلی : بابت تأمین بخشی از اجاره مسکن دانشجویان در طول مدت تحصیل پرداخت می شود. در طول سال یک بار و صرفاً جهت مسکن دانشجویان غیر بومی می باشد با باز پرداخت 12 ماهه.

 

- کمک هزینه ازدواج : این وام از محل منابع صندوق رفاه و بیمه دانشجویان به دانشجویانی تعلق می گیرد که در زمان دانشجویی متأهل شده باشند. یک بار در طول تحصیل و جهت ازدواج اول پرداخت می شود.

دانشجویان حداکثر یک سال پس از تاریخ عقد نامه فرصت دریافت وام مذکور را دارند.           

 

- وام ضروری : وام ضروری صرفاً جهت عمل جراحی، بستری در بیمارستان، هزینه دارو بیماری های خاص و زایمان میباشد.

 

تبصره : وام کوتاه مدت شهریه فاقد کارمزد می باشد.

 

 

 

انواع تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی

ردیف

نوع وام

مبلغ وام-ریال

زمان استفاده

زمان تسویه

توضیحات

1

هزینه ازدواج

15/000/000

در طول تحصیل یک بار

حداکثر 18 ماه

1-در حین تحصیل ازدواج کرده باشد

2

وام ضروری

12/000/000

در طول تحصیل یک بار

حداکثر 18 ماه

1-برای هزینه های جراحی،بستری

3

اجاره مسکن

مجرد 5/000/000

متاهل 7/000/000

در طول سال یک بار

حداکثر 12 ماه

 

4

هزینه تحصیلی

مجرد 5/000/000

متاهل 6/000/000

در طول سال یک بار

حداکثر 9 ماه

کلیه دانشجویان

5

تقسیط شهریه

شهریه متغیر هر ترم

مهر ماه

اسفند ماه

4 ماهه بدون کارمزد

4تا6 ماهه با کارمزد

1- بعد از انتخاب واحد

2-  کلیه دانشجویان

وام بلند مدت دولتی وزارت علوم

15/000/000

3 ترم هر ترم 5/000/000

بعد از فارغ التحصیلی

1-کلیه دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه وام‌های آموزشکده با کارمزد 2.5 محاسبه می‌شود به جز وام بلند مدت وزارت علوم که کارمزد آن 4 درصد می باشد.

 دانشجویانی که 2 ترم مشروط شده باشند هیچ گونه وامی به آنها تعلق نمی گیرد.

برای تمامی وام‌ها فوق ضامن معتبر(کارمند یا کاسب) الزامی است.

برای دریافت فرم های مربوطه و مدارک مورد نیاز به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه شود.