انواع تسهیلات صندوق

انواع تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی

ردیف

نوع وام

مبلغ وام-ریال

زمان استفاده

زمان تسویه

توضیحات

1

هزینه ازدواج

15/000/000

در طول تحصیل یک بار

حداکثر 18 ماه

1-در حین تحصیل ازدواج کرده باشد

2

وام ضروری

12/000/000

در طول تحصیل یک بار

حداکثر 18 ماه

1-برای هزینه های جراحی،بستری

3

اجاره مسکن

مجرد 5/000/000

متاهل 7/000/000

در طول سال یک بار

حداکثر 12 ماه

 

4

هزینه تحصیلی

مجرد 5/000/000

متاهل 6/000/000

در طول سال یک بار

حداکثر 9 ماه

کلیه دانشجویان

5

تقسیط شهریه

شهریه متغیر هر ترم

مهر ماه

اسفند ماه

4 ماهه بدون کارمزد

4تا6 ماهه با کارمزد

1- بعد از انتخاب واحد

2-  کلیه دانشجویان

وام بلند مدت دولتی وزارت علوم

15/000/000

3 ترم هر ترم 5/000/000

بعد از فارغ التحصیلی

1-کلیه دانشجویان

 

کلیه وام‌های آموزشکده با کارمزد 2.5 محاسبه می‌شود به جز وام بلند مدت وزارت علوم که کارمزد آن 4 درصد می باشد.

 دانشجویانی که 2 ترم مشروط شده باشند هیچ گونه وامی به آنها تعلق نمی گیرد.

برای تمامی وام‌ها فوق ضامن معتبر(کارمند یا کاسب) الزامی است.

برای دریافت فرم های مربوطه و مدارک مورد نیاز به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه شود.