مدارک مورد نیاز امتیاز پژوهشی

 استاد گرامی

جهت کسب امتیاز پژوهشی ارائه تمامی مدارک زیر به صورت فایل اسکن شده بر روی لوح فشرده و پرینت جداگانه الزامیست:

مقالات ارائه شده در همایش ها:

1.     چکیده مقاله

2.     گواهینامه ارائه مقاله

3.     جلد کتابچه یا cd  همایش

مقالات چاپ شده در ژورنال:

1.     چکیده مقاله

2.     جلد ژورنال

3.     تاییدیه درجه علمی ژورنال

لطفا مستندات هر همایش یا مجله را در لوح فشرده در فایلهای جداگانه قرار دهید. نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی خود را بر روی لوح فشرده درج نمایید.

دانلود فایل