رئیس آموزشکده

 

دکتر داریوش تخشا شمس آبادی

رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز

 

نشانی محل کار : اهواز- کوی مجاهد- خیابان فضیلت3- آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز