نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
احمدینرگس-آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز / گروه دروس عمومیمربی
افشاریهدی-آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز / گروه ساختمان و معماریمربی
ایوبیالهام-آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز / گروه حسابداریمربی
بردبارآناهیتا-آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز / گروه عمومی و مربی بهداشتمربی
بروسانفرزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز / گروه برق و الکترونیکمربی
پورساعدیمرضیه-آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز / گروه حسابداریمربی
جدیدیلیلا-آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز / گروه کامپیوترمربی
خراط زادهالهام-آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز / گروه دروس علوم پایهمربی
قانعی فرناصر-آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز / گروه ساختمان و معماریمربی
لویمیسمیرا-آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز / گروه کامپیوترمربی
مؤمنیلادن-آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز / گروه کامپیوترمربی
محمدخانیسمیه-آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز / گروه دروس علوم پایهمربی
نیکومحمد-آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز / گروه ساختمان و معماریمربی
یزدان فرمحسن-آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز / گروه دروس علوم پایهمربی