معرفی کارمندان حوزه دانشجویی

 

نام نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
محمد نیکو معاون فرهنگی و دانشجویی کارشناسی ارشد عمران
مهدی جاسم زاده مدیر امور دانشجویی کارشناسی ارشد ریاضی محض
ایمان رومزی کارشناس تربیت بدنی کارشناسی دبیری تربیت بدنی
ندا راهداری کارشناس امور فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
شهلا چراغی کارشناس امور فارغ التحصیلان کارشناسی زمین شناسی
فاطمه افضلیان کارشناس امور فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی پزشکی