معرفی کارمندان حوزه فرهنگی

     نام     

   نام خانوادگی  

                سمت              

               مدرک تحصیلی

محمد

نیکو

معاون فرهنگی و دانشجویی

کارشناسی ارشد عمران

آرزو

اعتمادی

کارشناس فرهنگی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

کیومرث

گلستانی

کارشناس نماز، قرآن و عترت

حوزوی