معرفی کارمندان حوزه آموزش

نام نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
ناصر قانعی فر معاون آموزشی و پژوهشی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
اسمعیل مرادی مدیر آموزش کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
علی حزبه پور مسئول کلاسها کارشناس مدیریت امور فرهنگی
احمد جنادله کارشناس امتحانات کارشناسی ارشد مهندسی مواد
هاجر شجاع بختیار کارشناس آموزش کارشناسی فیزیک
شیلا رفیعی کارشناس آموزش کارشناسی روانشناسی بالینی
مهدی نصب نجار کارشناس آموزش کارشناسی ارشد مهندسی مواد
محمدرضا جراح مسئول بایگانی کارشناسی مطالعات خانواده
امید ناصری کارشناس بایگانی کارشناسی ارشد مهندسی عمران